مناقصه خريد فرآورده هاي نسوز

شركت قند تربت حيدريه در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي، فرآورده هاي نسوز مورد نياز خود را خريداري نمايد. متقاضيان محترم ميتوانند از روز شنبه مورّخ 1401/11/08 با مراجعه به امور بازرگاني شركت قند تربت حيدريه يا پايگاه  اينترنتي شركت به آدرس http://torbatsugar.ir مراجعه و فرمهاي A ، B و C مربوط به مناقصه را دريافت و پس از بررسي پيشنهاد كتبي خود را در پاكت در بسته تا روز يكشنبه مورّخ 1401/11/09 به امور بازرگاني شركت تسليم نمايند.

تمام پاكتها در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورّخ 1401/11/10 در محل اصلي شركت به آدرس استان خراسان رضوي - شهرستان تربت حيدريه شركت قند تربت حيدريه گشوده وبرندة مناقصه معرفي خواهد شد. هر متقاضي بايد 5 درصد مبلغ پيشنهادي را به شماره حساب شباي IR200170000000209182357007 نزد بانك ملي بنام شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه واريز و يا ضمانت نامه بانكي ارائه نمايد.

شركت كنندگان مي توانند جهت دريافت اطلاعات تكميلي مناقصه با شماره تلفن 9- 52312036-051 داخلي 221 تماس حاصل نمايند.

 اين شركت در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی