آگهي مناقصه خريد كود و سم

شركت قند تربت حيدريه در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي، كود و سم مورد نياز خود را خريداري نمايد. متقاضيان محترم ميتوانند از روز پنج شنبه مورّخ 1401/11/20 با مراجعه به امور بازرگاني شركت قند تربت حيدريه يا پايگاه  اينترنتي شركت به آدرس http://torbatsugar.ir مراجعه و فرمهاي A ، B و C مربوط به مناقصه را دريافت و پس از بررسي پيشنهاد كتبي خود را در پاكت در بسته تا روز سه شنبه مورّخ 1401/12/02 به امور بازرگاني شركت تسليم نمايند.

تمام پاكتها در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورّخ 1401/12/03 در محل اصلي شركت به آدرس استان خراسان رضوي - شهرستان تربت حيدريه شركت قند تربت حيدريه گشوده وبرندة مناقصه معرفي خواهد شد. هر متقاضي بايد مبلغ 2 ميليارد ريال را به شماره حساب شباي IR200170000000209182357007 نزد بانك ملي بنام شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه واريز و يا ضمانت نامه بانكي ارائه نمايد.

شركت كنندگان مي توانند جهت دريافت اطلاعات تكميلي مناقصه با شماره تلفن 9- 52312036-051 داخلي 221 تماس حاصل نمايند.

 اين شركت در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

فرم های مناقصه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی