آگهي مناقصه خريد پارچه صافي

شركت قند تربت حـيدريه در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي نسبت به خريد پارچه صافي  خود اقدام نمايد. كليه متقاضيان محترم ميتوانند از روز سه شنبه مورخ1400/12/24 با مراجعه به امور بازرگاني شركت يا از طريق سايت اينترنتي www.torbatsugar.com متعلق به اين شركت فرمهاي مربوطه را دريافت و پيشنهادات كتبي خود را در پاكت دربسته تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ1401/01/15 به دبيرخانه اداري شركت تحويل نمايند. همچنين جهت اطلاعات بيشتر به سايت شركت مراجعه فرمائيد.

جلسۀ بازگشائي پاكت ها در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/01/16 در محل شركت انجام خواهد گرفت. هر متقاضي بايد  5 درصد مبلغ پيشنهادي خود را به شماره حساب شباي 200170000000209182357007IR  نزد بانك ملي بنام  شركت قند تربت حيدريه واريز و يا ضمانت نامه بانكي جهت ضمانت شركت در مناقصه  ارائه نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

فرم های مناقصه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی