مناقصه خريد فرآورده هاي نسوز مورد نياز خود از طريق شركتهاي واجد شرايط

شركت قند تربت حيدريه در نظر دارند:

 فرآورده هاي نسوز مورد نياز خود را از طريق شركتهاي واجد شرايط و از طريق مناقصه خريد نمايد. متقاضيان محترم ميتوانند از روز  شنبه مورّخ 1400/12/07 با مراجعه به امور بازرگاني شركت قند تربت حيدريه يا پايگاه  اينترنتي شركت به آدرس http://torbatsugar.ir مراجعه و فرمهاي A ، B و C مربوط به مناقصه را دريافت و پس از بررسي، پيشنهادهاي كتبي خود را در پاكت در بسته تا روز پنج شنبه مورّخ 1400/12/12 به امور بازرگاني شركت تسليم نمايند.

 هر متقاضي بايد جهت شركت در مناقصه 5 درصد مبلغ پيشنهادي خود ، را به شماره حساب شباي 200170000000209182357007  IR نزد بانك ملي بنام شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه واريز نمايد.

كليۀ پاكتها در ساعت 10 صبح روز شنبه مورّخ 1400/12/14 در محل اصلي شركت به آدرس استان خراسان رضوي - شهرستان تربت حيدريه شركت قند گشوده و برنده يا برندگان مناقصه معرفي خواهند شد. در صورت ضرورت و بنا به تشخيص كميسيون معاملات شركت ، مناقصه بصورت حضوري برگزار خواهد شد .

شركت در رد يك يا كليۀ پيشنهادات مختار است.

فرم های مناقصه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی