مناقصه عمومي خريد پنج دستگاه بذر كار شش و هشت رديفه

شركت قند تربت حـيدريه در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي نسبت به خريد پنج دستگاه بذر كار شش و هشت رديفه اقدام نمايد. كليه متقاضيان محترم ميتوانند از روز چهارشنبه مورخ1400/09/24 با مراجعه به امور بازرگاني شركت يا از طريق سايت اينترنتي www.torbatsugar.comمتعلق به اين شركت فرمهاي مربوطه را دريافت و پيشنهادات كتبي خود را در پاكت دربسته تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ1400/10/02 به دبيرخانه اداري شركت تحويل نمايند. همچنين جهت اطلاعات بيشتر به سايت شركت مراجعه فرمائيد.

جلسۀ بازگشائي پاكت ها در ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 1400/10/04 در محل شركت انجام خواهد گرفت. هر متقاضي بايد  5 درصدمبلغ پيشنهادي خود را به شماره حساب شباي 200170000000209182357007 IRنزد بانك ملي بنام  شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه  واريز نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

فرم های مناقصه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی