مناقصه عمومی خرید بذر

شرکت قند تربت حیدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، انواع بذور خارجی چغندر قند مورد نیازخود را خریداری نماید.

 کلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز پنجشنبه مورخ 1400/07/22با مراجعه به امور بازرگانی شرکت یا از طریق سایت اینترنتی www.torbatsugar.comمتعلق به این شرکت فرمهای مربوطه را دریافت و پیشنهادات کتبی خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1400/08/01به دبیرخانه اداری شرکت تحویل نمایند. همچنین جهت اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مراجعه فرمائید.

جلسه بازگشائی پاکتها درساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/08/03در محل شرکت قند تربت  حیدریه برگزار خواهد گردید.

هر متقاضی می بایست 5% مبلغ پیشنهادی خود را به حساب شماره 0209182357007 سیبا بانک ملی قند بنام شرکت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شرکت در مناقصه واریز نماید.

شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

فرم های مناقصه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی