مناقصه مرحله دوم نهاده کشاورزی و ساخت انبار

شرکت قند تربت حیدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، نسبت به موارد زیر از طریق شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید:

1- ساخت یک باب انبار برای نگهداری تفاله خشک  به ابعاد تقریبیm) 5/10*10*50- ( مرحله دوم

2- خرید نهاده کشاورزی (سم و کود) -  مرحله اول

کلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز شنبه مورخ 12/03/1403 با مراجعه به امور بازرگانی شرکت یا از طریق سایت اینترنتی www.torbatsugar.irمتعلق به این شرکت، فرمهای مربوطه را دریافت و پس از بازدید از شرکت پیشنهادات کتبی خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 19/03/1403 به دبیرخانه اداری شرکت تحویل نمایند. جهت اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مراجعه فرمائید.

جلسه بازگشائی پاکتها در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 20/03/1403 در محل شرکت قند تربت  حیدریه برگزار خواهد گردید.

پرداخت وجه شرکت در مناقصه طبق بند2 فرم الف الزامی است.

شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

فرم مناقصه نهاده های کشاورزی

فرم مناقصه انبار

مستندات مناقصه انبار

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی