مناقصه عمومی ساخت یک باب انبار

شرکت قند تربت حیدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، نسبت به ساخت یک باب انبار برای نگهداری تفاله خشک  به ابعاد تقریبیm 5/10*10*50 اقدام نماید.

کلیه متقاضیان محترم میتوانند از روزسه شنبه مورخ 1403/03/01با مراجعه به امور بازرگانی شرکت یا از طریق سایت اینترنتی www.torbatsugar.irمتعلق به این شرکت، فرمهای مربوطه را دریافت و پس از بازدید از شرکت پیشنهادات کتبی خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1403/03/06به دبیرخانه اداری شرکت تحویل نمایند. جهت اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مراجعه فرمائید.

جلسه بازگشائی پاکتها در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1403/03/07در محل شرکت قند تربت  حیدریه برگزار خواهد گردید.

پرداخت وجه شرکت در مناقصه طبق بند2 فرم الف الزامی است.

شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

فرم مناقصه انبار

فرم مستندات

نقشه آرشیو

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی