آگهی مناقصه عمومی (خرید و تعویض لوله)

شرکت قند تربت حیدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی ، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

1- خرید لوله های بدون درز کوره بخار ST35/8(نوبت دوم)

2- تعویض لوله های اکونومایزر کوره های بخار (نوبت دوم)

کلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز دوشنبه مورخ 31/02/1403 با مراجعه به امور بازرگانی شرکت یا از طریق سایت اینترنتی www.torbatsugar.irمتعلق به این شرکت، فرمهای مربوطه را دریافت و پس از بازدید از شرکت پیشنهادات کتبی خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 06/03/1403 به دبیرخانه اداری شرکت تحویل نمایند. جهت اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مراجعه فرمائید.

جلسه بازگشائی پاکتها در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 07/03/1403 در محل شرکت قند تربت  حیدریه برگزار خواهد گردید.

پرداخت وجه شرکت در مناقصه طبق بند2 فرم الف الزامی است.

شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

فرم اول

فرم دوم

کوره آلمانی

کوره لهستانی

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی