آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي

شركت قند تربت حيدريه در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي ، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

1- خريد توري سانتريفيوژ K850-1100-1300 (نوبت اول)

2- تعويض لوله هاي اكونومايزر كوره هاي بخار (نوبت اول)

3- خريد لوله هاي بدون درز كوره بخار ST35/8(نوبت اول)

4- تعيين پيمانكار تامين نيروي انساني مورد نياز(نوبت دوم)

5-  تعيين پيمانكار عمليات بسته بندي-پارتي چيني و بارگيري شكر و تخليه و بارگيري كود و بذر(نوبت دوم)

6-  تعيين پيمانكار حمل و بارگيري خاك كربناته - سنگ آهك – لجن استخر ترسيب و نخاله (نوبت دوم )

كليه متقاضيان محترم ميتوانند از روز پنجشنبه مورخ 1403/01/30 با مراجعه به امور بازرگاني شركت يا از طريق سايت اينترنتي www.torbatsugar.irمتعلق به اين شركت، فرمهاي مربوطه را دريافت و پس از بازديد از شركت پيشنهادات كتبي خود را در پاكت دربسته تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1403/02/08 به دبيرخانه اداري شركت تحويل نمايند. جهت اطلاعات بيشتر به سايت شركت مراجعه فرمائيد.

جلسه بازگشائي پاكتها در ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 1403/02/09 در محل شركت قند تربت  حيدريه برگزار خواهد گرديد.

پرداخت وجه شركت در مناقصه طبق بند2 فرم الف الزامي است.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

فرم های مناقصه(برای دانلود روی هر گزینه ئکلیک کنید)

1- خريد توري سانتريفيوژ K850-1100-1300 (نوبت اول)

2- تعويض لوله هاي اكونومايزر كوره هاي بخار (نوبت اول)

3- خريد لوله هاي بدون درز كوره بخار ST35/8(نوبت اول)

4- تعيين پيمانكار تامين نيروي انساني مورد نياز(نوبت دوم)

5-  تعيين پيمانكار عمليات بسته بندي-پارتي چيني و بارگيري شكر و تخليه و بارگيري كود و بذر(نوبت دوم)

6-  تعيين پيمانكار حمل و بارگيري خاك كربناته - سنگ آهك

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی