برگزاری مناقصه عمومی خرید کیسه و سم

شركت قند تربت حيدريه در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي ، نسبت به خريد موارد زير اقدام نمايد:

1- سم علف كش بتانال پروگرس ofبه مقدار 4000ليتر

2-كيسه پلي پروپيلن90*60به تعداد800هزار تخته به وزن 110گرم

 كليه متقاضيان محترم ميتوانند از روز شنبه مورخ 1402/10/30 با مراجعه به امور بازرگاني شركت يا از طريق سايت اينترنتي www.torbatsugar.comمتعلق به اين شركت، فرمهاي مربوطه را دريافت و پيشنهادات كتبي خود را در پاكت دربسته تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1402/11/04 به دبيرخانه اداري شركت تحويل نمايند. جهت اطلاعات بيشتر به سايت شركت مراجعه فرمائيد.

 جلسه بازگشائي پاكتها درساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1402/11/7 در محل شركت قند تربت حيدريه برگزار خواهد گرديد.

 پرداخت وجه شركت در مناقصه طبق بند 2 فرم الف الزامي است  

 شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است           

فرم های مربوط به مناقصه کیسه

فرم های مربوط به مناقصه سم                                                                                                                                                                                                              شركت قند تربت حيدريه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی