آگهي تحويل چغندر كارخانۀ قند تربت حيدريه

به اطلّاع ميرساند تحويل چغندر در كارخانۀ قند تربت حيدريه از ساعت 9 روزسه شنبه 1402/07/04 آغاز ميشود .

ازپيمانكاران محترم چغندركارتقاضا دارد با هماهنگي بخش كشاورزي كارخانه نسبت به حمل و تحويل چغندر خود اقدام نمايند .

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی