مناقصه عمومي نسبت به حمل خاك كربناته و سنگ آهك

شركت قند تربت حـيدريه در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي نسبت به حمل خاك كربناته و سنگ آهك خود اقدام نمايد. متقاضيان محترم ميتوانند از روز دوشنبه مورخ1402/03/22 با مراجعه به امور بازرگاني شركت يا از طريق سايت اينترنتي www.torbatsugar.com متعلق به اين شركت فرمهاي مربوطه را دريافت و پيشنهادات كتبي خود را در پاكت در بسته تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ1402/03/28 به دبيرخانه اداري شركت تحويل نمايند. همچنين جهت اطلاعات بيشتر به سايت شركت مراجعه فرمائيد.

جلسۀ بازگشائي پاكت ها در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/03/29 در محل شركت انجام خواهد گرفت. هر متقاضي بايد مبلغ 1،000.000.000 ريال(يك ميليارد ريال) را به شماره حساب شباي 200170000000209182357007IR  نزد بانك ملي بنام  شركت قند تربت حيدريه واريز و يا ضمانت نامه بانكي جهت ضمانت شركت در مناقصه  ارائه نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی