آگهی استخدام شرکت قند تربت حیدریه

آگهي استخدام

شركت قند تربت حيدريه به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز واجد شرايط (ترجيحاً بومي شهرستان) جنسيت مرد با حداكثر 35 سال سن با تخصّص ذيل از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه تخصصي به صورت تمام وقت با شرايط تحويل منزل سازماني دعوت به همكاري مي نمايد. 

رديف

عنـوان شغل

رشته تحصيلي 

مقطع

مهارت

سابقه كار مرتبط

تعداد

1

كارشناس ارشد امور اداري منابع انساني - مديريت - مهندسي كامپيوتر كارشناسي و كارشناسي ارشد
     
آشنايي به قوانين كار و تامين اجتماعي -آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل -توانايي محاسبات حقوق و دستمزد   آشنايي كامل به نرم افزار Officeواتوماسيون اداري-آشنايي به نظام ارزيابي عملكرد كاركنان و ساير امور مرتبط با حوزه منابع انساني.   3 سال

يكنفر اقا

2

مدير طرح و برنامه  مهندسي صنايع - حسابداري - مديريت مالي كارشناسي ارشد آشنايي با برنامه ريزي و كنترل پروژه -تسلط بر فرايند هاي سازماني -آشنايي به تعالي سازماني و استقرار استانداردهاي ايزو- آشنايي به تهييه و تدوين برنامه استراتژي بلند مدت شركت-آشنايي به تهييه و تدوين برنامه بودجه ساليانه شركت- تسلط كار با رايانه و نرم افزارهاي مرتبط و سيستم هاي انبار و حداقل يك زبان برنامه نويسي ،  ، آشنا به زبان انگليسي
3 سال

يكنفر اقا

3

كارشناس مالي  حسابداري - مديريت مالي كارشناسي ارشد توانايي در اداره و سرپرستي امور مربوط به حسابداري مالي و حسابداري كشاورزي و خريد و فروش تهيه گزارش هاي مالي كنترل اسناد مالي و تاييد آنها و مراقبت در اجراي صحيح دستورالعملها و سيستم هاي حسابداري
2 سال

 يكنفر اقا

4 سرپرست انبارها حسابداري - مديريت - مهندسي صنايع كارشناسي و كارشناسي ارشد توانايي سرپرستي امور انبارهاي فني و كشاورزي و شيميايي  اشنايي با نرم افزار هاي  انبارداري و كنترل  موجودي انبارها و سيستم ها و دفاتر مربوط   3 سال  يكنفر اقا

حائزين شرايط بايستي رزومه فردي و درخواست كتبي خود را حداكثر تا تاريخ 1401/12/15همراه با تصوير ( پشت و روي كارت ملّي، صفحات اوّل و دوّم شناسنامه ، آخرين مدرك تحصيلي و سوابق كاري) با ذكر نشاني و شماره تماس به آدرس ايميل Torbat.Sugar@yahoo.com  و يا به آدرس : تربت حيدريه - صندوق پستي شمارۀ 147 ارسال نمايند. تلفن هماهنگي 09151174438

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی