مرحله دوم مناقصه عمومي، مقدار 550,000 تخته كيسه شكر 50 كيلوگرمي غير لمينت شده

آگهي مناقصه مرحله دوم

شركت قند تربت حـيدريه(سهامي عام) در نظر دارد.

از طريق برگزاري مناقصه عمومي، مقدار 550,000 تخته كيسه شكر 50 كيلوگرمي غير لمينت شده از جنس پلي پروپيلن به وزن 5±110 گرم را خريداري نمايد.

كليه متقاضيان محترم ميتوانند از روز  سه شنبه مورخ 1401/03/03  با مراجعه به امور بازرگاني و يا سايت اينترنتي شركت به نشاني http://torbatsugar.ir فرمهاي مربوطه را دريافت و پس از بررسي ، پيشنهادات كتبي خود را از طريق پست يا مراجعه به دبيرخانه شركت تا پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ 1401/03/08 تحويل نمايند.

جلسه مناقصه و بازگشائي پاكتها در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 در محل  واحد بازرگاني شركت برگزار خواهد گرديد.

هر متقاضي بايد مبلغ 200,000,000 ريال را به شماره حساب شباي IR200170000000209182357007 نزد بانك ملي بنام شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه واريز نمايد.

شركت كنندگان مي توانند جهت دريافت اطلاعات تكميلي مناقصه با شماره تلفن 9- 52312036-051 داخلي 221 تماس حاصل نمايند.

 اين شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

آدرس: خراسان رضوي – شهرستان تربت حيدريه - خيابان خرمشهر– كد پستي: 55595-95138

فرم های مناقصه

شركت قند تربت حيدريه.

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی