آگهي پذيره نويسـي افزايش سرمايه شركت قند تربت حيدريه(سـهامي عام) ثبت شده به شمارة 103 و شناسه ملي 10380019602

آگهي پذيره نويسـي افزايش سرمايه شركت قند تربت حيدريه(سـهامي عام) ثبت شده به شمارة 103 و شناسه ملي 10380019602

به اطلاع مي رساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومي فوق العاده شركت قند تربت حيدريه سهامي عام، مورخ  و مجوز شمارۀ 274-844073-004مورخ 1400/12/25 سازمان بورس و اوراق بهادار ، مقرر گرديد سرمايۀ شركت از طريق صدور سهام جديد از مبلغ 147,000,000,000  ريال به مبلغ 500,000,000,000 ريال، منقسم به 500,000,000   سهم 1,000  ريالي به شرح زير افزايش يابد:

.1 سرمايه فعلي شركت:        147,000,000,000  ريال 

.2 مبلغ افزايش سرمايه:        353,000,000,000   ريال 

.3مبلغ سرمايه پس از افزايش: 500,000,000,000  ريال  

.4ارزش اسمي هر سهم:       1,000  ريال 

.5تعداد سهام عرضه شده:     105,000,000  سهم 

6.نوع سهم:           عادي با نام

7.محل افزايش سرمايه: افزايش سرمايۀ شركت از محل و به تفكيك زير انجام خواهدشد:

105,000,000,000  ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي،

248,000,000,000  ريال از محل سود انباشته،

.8موضوع افزايش سرمايه:

اجراي طرح بهسازي ماشين آلات

.9به هر صاحب سهم، در ازاي هر 100 سهم متعلقه در تاريخ 1401/02/08 تعداد 71 حق‌تقدم خريد سهم جديد و تعداد 168 سهام جايزه  تعلق مي‌گيرد. بديهي است تعداد دقيق سهام و حق‌تقدم‌هاي متعلقه هر سهم در گواهينامة حق‌تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

.10سهامداراني كه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي به علت تغيير آدرس و يا به هر دليل، گواهينامۀ حق‌تقدم خود را دريافت ننمايند، مي‌توانند جهت دريافت گواهينامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 اين آگهي مراجعه نمايند.

.11مهلت استفاده از حق‌تقدم در خريد سهام جديد، 60 روز از تاريخ انتشار اين آگهي مي‌باشد.

.12سهامداران محترمي كه تمايل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد بايد بر اساس موارد بيان شدۀ زير اقدام نمايند:

سهامداراني كه به موجب گواهي حق‌تقدم خريد سهام جديد، فاقد مطالبات بوده و يا مطالبات آنان، بهاي سهام جديد را تأمين نمي‌‌كند، مي‌بايست ظرف مهلت مقرر بهاي سهام يا مابه‌التفاوت آن را  از طريق شناسه پرداخت كه شامل كد ملي براي اشخاص حقيقي و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي مي باشد، به حساب شمارۀ  0216196028007  اين شركت نزد بانك  صادرات شعبۀ  مركزي 1900067 واريز و رسيد بانكي مربوطه را به انضمام گواهينامۀ حق‌تقدم خريد سهام جديد، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشي به نشاني  تربت حيدريه - خيابان خرمشهر كارخانه قند تربت حيدريه كد پستي 9513855595  ارسال نموده و يا مدارك را به آدرس  تربت حيدريه - خيابان خرمشهر كارخانه قند تربت حيدريه كد پستي 9513855595  تحويل و رسيد دريافت نمايند.

سهامداراني كه به موجب گواهينامۀ حق‌تقدم خريد سهام جديد، داراي مطالبات به ميزان بهاي سهام جديد مي‌باشند، مي‌بايست ظرف مهلت مقرر ضمن تكميل گواهي حق‌تقدم، مبني بر اعلام موافقت با تبديل مطالبات به سرمايه، مراتب را با پست سفارشي به نشاني تربت حيدريه - خيابان خرمشهر كارخانه قند تربت حيدريه كد پستي 9513855595  ارسال نموده و يا مدارك را به آدرس تربت حيدريه - خيابان خرمشهر كارخانه قند تربت حيدريه كد پستي 9513855595 تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تذكر:عدم ارسال مستندات ياد شده يا عدم واريز بهاي اسمي،به منزله عدم استفاده از حق تقدم مي باشد

.13در صورت عدم تمايل به مشاركت در افزايش سرمايه، سهامداران مي‌توانند در مهلت تعيين شده براي پذيره‌نويسي نسبت به واگذاري حق‌تقدم خود از طريق  فرابورس ايران  اقدام نمايند. با توجه به قابليت معاملۀ مكرر حق‌تقدم خريد سهام شركت، خريداران نهايي مي‌بايست قبل از پايان مهلت پذيره‌نويسي نسبت به واريز بهاي سهام جديد وارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمايند.بديهي است در صورت عدم ارسال مستندات ياد شده يا عدم واريز بهاي اسمي، سهام جديد به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14.حق‌تقدم سهامداراني كه در مهلت مقرر از حق‌تقدم خود استفاده ننموده‌اند و همچنين پاره سهم‌هاي ايجاد شده، توسط شركت از طريق فرابورس ايران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از كسر هزينه‌ها و كارمزد متعلقه به حساب بستانكاري سهامداران منظور خواهد شد.

نكات مهم:

 مسئوليت صحت و قابليت اتكاي اطلاعات آگهي پذيره نويسي بر عهدۀ ناشر است.

ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه‌گذاراني هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائۀ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آن ها باشد، متضرر گرديده‌اند.

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزلۀ تأييد مزايا، تضمين سودآوري ويا توصيه و سفارشي درمورد شركت‌ها يا طرح‌هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمي‌باشد.

با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانۀ شركت، اين افزايش سرمايه تا تاريخ برگزاري مجمع نزد مرجع ثبت شركت‌ها به ثبت خواهد رسيد

ساير افرادي كه تمايل به خريد حق‌تقدم عرضه شده در فرابورس ايران را دارند جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص فعاليت شركت، مي‌توانند به سايت اينترنتي شركت به آدرس www.torbatsugar.ir   مراجعه و يا با شمارۀ تلفن 05152312036  تماس حاصل نمايند.

 گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانوني در اين خصوص و همچنين بيانيۀ ثبت سهام جديد در سايت اينترنتي شركت به آدرس www.torbatsugar.ir  و سيستم جامع اطلاع رساني ناشران به آدرس www.Codal.ir در دسترس مي‌باشد

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی