تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/04/31شرکت قند تربت حيدريه - نماد: قتربت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-274 مورخ 1400/12/25، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/01/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/02/08 درمحل بلوار سجاد - سالن روزنامه قدس خراسان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
پ - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/04/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
تاسيس و بهره برداري از کارخانجات تهيه و توليد شکر و قند از چغندر و تصفيه شکر خام و ساير فرآورده هاي جنبي صنايع قند - ايجاد واحدهاي صنايع غذايي به منظور تهيه و توليد مواد و فرآورده هاي غذايي - توسعه کارخانجات مزبور و دائر کردن اراضي زراعتي و باغات ميوه و حفر چاههاي عميق به منظور انجام عمليات کشاورزي و کشت و توسعه چغندرکاري و ساير امور کشاورزي و باغداري و آبياري
به
تاسيس و بهره برداري از کارخانجات تهيه و توليد شکر و قند از چغندر و تصفيه شکر خام و ساير فرآورده هاي جنبي صنايع قند و توليد الکل طبي و صنعتي از ملاس - ايجاد واحدهاي صنايع غذايي به منظور تهيه و توليد مواد و فرآورده هاي غذايي - توسعه کارخانجات مزبور و دائر کردن اراضي زراعتي و باغات ميوه و حفر چاههاي عميق به منظور انجام عمليات کشاورزي و کشت و توسعه چغندرکاري و ساير امور کشاورزي و باغداري و آبياري
تغییر یافت .


سایر موارد
توضیحات:
ماده (19) اساسنامه شرکت به شرح ذيل اصلاح گرديد : در کليه مجامع عمومي سهامداران حقيقي مي توانند شخصاً ، يا از طريق وکيل با وکالتنامه رسمي و يا قائم مقام قانوني شخص حقيقي صاحب سهم ، و در خصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهام به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادي و رسمي) يا نمايندگي با امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقي ، حضور به هم رسانند. هر سهامدار ، براي هر يک سهم فقط يک راي خواهد داشت.

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی