مناقصه اصلاح سيستم كنترل كوره بخار 60 تن

شركت قند تربت حيدريه در نظر دارند:

اصلاح سيستم كنترل كوره بخار 60 تني خود را به شركت واجد شرايط از طريق مناقصه واگذار نمايند. كليّه متقاضيان محترم ميتوانند از روز چهار شنبه مورّخ 1400/11/20 با مراجعه به امور بازرگاني شركت قند تربت حيدريه يا پايگاه  اينترنتي شركت به آدرس http://torbatsugar.ir مراجعه و فرمهاي A ، B و C مربوط به مناقصه را دريافت و پس از بررسي، پيشنهادات كتبي خود را در پاكات در بسته تا روز سه شنبه مورّخ 1400/11/26 به امور بازرگاني شركت تسليم نمايند.

 هر متقاضي بايد جهت شركت در مناقصه 5 درصد مبلغ پيشنهادي خود ، را به شماره حساب شباي 200170000000209182357007  IR نزد بانك ملي بنام شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه واريز نمايد.

كليۀ پاكتها در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورّخ 1400/11/27 در محل اصلي شركت به آدرس استان خراسان رضوي - شهرستان تربت حيدريه شركت قندگشوده و برنده يا برندگان مناقصه معرفي خواهند شد. در صورت ضرورت و بنا به تشخيص كميسيون معاملات شركت ، مناقصه بصورت حضوري برگزار خواهد شد .

فرم های مناقصه

شركت در رد يك يا كليۀ پيشنهادات مختار است.

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی