آگهي مناقصه مرحله دوم خريد انواع نهاده هاي كشاورزي شركت قند تربت حيدريه (سهامي عام)

شركت قند تربت حيدريه در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي ، انواع نهاده هاي كشاورزي خود را خريداري نمايد.

كليه متقاضيان محترم ميتوانند از روز چهارشنبه مورخ1400/10/22 با مراجعه به امور بازرگاني شركت يا از طريق سايت اينترنتي www.torbatsugar.comمتعلق به اين شركت فرمهاي مربوطه را دريافت و پيشنهادات كتبي خود را در پاكت دربسته تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1400/10/30 به دبيرخانه اداري شركت تحويل نمايند. همچنين جهت اطلاعات بيشتر به سايت شركت مراجعه فرمائيد.

جلسه بازگشائي پاكتها درساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/11/02 در محل شركت قند تربت حيدريه برگزار خواهد گرديد..

 هر متقاضي بايدجهت شركت در مناقصه 5 درصد مبلغ پيشنهادي خود ، را به شماره حساب شباي 200170000000209182357007  IR نزد بانك ملي بنام شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه واريز نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

شركت قند تربت حيدريه

فرم های مناقصه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی