مناقصه مرحله دوم عمليات بسته بندي شكر سفيد و قهوه اي

شركت قند تربت حيدريه در نظر دارد عمليات بسته بندي شكر سفيد و قهوه اي خود را در اوزان 900 ، 1000 گرمي و 2/5 كيلوگرم ، از طريق برگزاري مناقصه عمومي مرحله دوم به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد كليه متقاضيان محترم ميتوانند از روز پنج شنبه مورخ 1400/10/02 با مراجعه به امور بازرگاني و يا سايت اينترنتي شركت به نشانيwww.TorbatSugar.ir ، فرمهاي مربوطه را دريافت و پس از بازديد و بررسي ، پيشنهادات كتبي خود را در پاكت در بسته تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1400/10/09 به دبيرخانه  شركت تحويل نمايند.

جلسه مناقصه و بازگشائي پاكتها در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/10/11 در محل شركت برگزار خواهد گرديد.

هر متقاضي مبلغ 50,000,000 ريال را به حساب شماره 0209182357007 نزد بانك ملي بنام شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه واريز نمايد.

فرم های مناقصه

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی