مناقصه خريد انواع نهاده هاي كشاورزي ، عمليات بسته بندي شكر سفيد وقهوه اي

شركت قند تربت حيدريه در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي ، انواع نهاده هاي كشاورزي خود را خريداري نمايد.

همچنين عملياتبسته بندي شكر سفيد و قهوه اي خود را در اوزان ،900، 1000گرمي و 2/5 كيلوگرمي ، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد

كليه متقاضيان محترم ميتوانند از روز سه شنبه مورخ 1400/09/16 با مراجعه به امور بازرگاني شركت يا از طريق سايت اينترنتي www.torbatsugar.comمتعلق به اين شركت فرمهاي مربوطه را دريافت و پيشنهادات كتبي خود را در پاكت دربسته تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1400/09/25 به دبيرخانه اداري شركت تحويل نمايند. همچنين جهت اطلاعات بيشتر به سايت شركت مراجعه فرمائيد.

جلسه بازگشائي پاكتها درساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/09/27 در محل شركت قند تربت حيدريه برگزار خواهد گرديد..

 هر متقاضي بايدبابت شركت در مناقصه نهاده هاي كشاورزي 5 درصد مبلغ پيشنهادي خود ، وبابت شركت در مناقصه بسته بندي شكر سفيد و قهواي50.000.000 ريال را به شماره حساب شباي 200170000000209182357007  IR نزد بانك ملي بنام شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه واريز نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

فرم های نهاده های کشاورزی

فرم های بسته بندی

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی