مناقصه عمومي خريد یک دستگاه سانتریفوژ 1750 کیلویی Batch مربوط به پخت1

شركت قند تربت حـيدريه در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي نسبت به خريد  یکدستگاه سانتریفوژ 1750 کیلویی Batch مربوط به  پخت1 اقدام نمايد. كليه متقاضيان محترم ميتوانند از روز پنجشنبه 1400/07/22مراجعه به امور بازرگاني شركت يا از طريق سايت اينترنتي www.torbatsugar.comمتعلق به اين شركت فرمهاي مربوطه را دريافت و پيشنهادات كتبي خود را در پاكت دربسته تا پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ 1400/08/01به دبيرخانه اداري شركت تحويل نمايند. همچنين جهت اطلاعات بيشتر به سايت شركت مراجعه فرمائيد.

جلسۀ بازگشائي پاكت ها در ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 1400/08/03در محل شركت انجام خواهد گرفت. هر متقاضي بايد  5 درصدمبلغ پيشنهادي خود را به شماره حساب شباي 200170000000209182357007  IRنزد بانك ملي بنام  شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه  واريز نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

فرم های مناقصه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی