مناقصه عمومي خريد یک دستگاه کیسه پر کن شکر (20 و 30 تن در ساعت)

شركت قند تربت حـيدريه در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي نسبت به خريد  یکدستگاه کیسه پر کن شکر (20 و 30 تن در ساعت) اقدام نمايد. كليه متقاضيان محترم ميتوانند از روز پنجشنبه مورخ1400/07/22 با مراجعه به امور بازرگاني شركت يا از طريق سايت اينترنتي www.torbatsugar.comمتعلق به اين شركت فرمهاي مربوطه را دريافت و پيشنهادات كتبي خود را در پاكت دربسته تا پايان وقت اداري روز يك شنبه مورخ 1400/08/01به دبيرخانه اداري شركت تحويل نمايند. همچنين جهت اطلاعات بيشتر به سايت شركت مراجعه فرمائيد.

جلسۀ بازگشائي پاكت ها در ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 1400/08/03در محل شركت انجام خواهد گرفت. هر متقاضي بايد  5 درصدمبلغ پيشنهادي خود را به شماره حساب شباي 200170000000209182357007  IRنزد بانك ملي بنام  شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه  واريز نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

فرم های مناقصه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی