مناقصه عمومی خرید 300000 تخته کیسه از جنس پلی پروپلن

شرکت قند تربت حیدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی، مقدار 300,000 تخته کیسه شكر 50 كيلوگرمي از جنس پلي پروپيلن به وزن 5±110 گرم وابعاد90*60 را خریداری نماید.

 کلیه متقاضیان محترم میتوانند از روزشنبه مورخ 1400/05/23با مراجعه به امور بازرگانی و یا سایت اینترنتی شرکت به نشانیwww.torbatsugar.ir ، فرمهای مربوطه را دریافت و پس از بررسی ، پیشنهادات کتبی خود را در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 1400/05/30به دبیرخانه  شرکت تحویل نمایند.

جلسه مناقصه و بازگشائی پاکتها در ساعت 10 صبح روزیک شنبه مورخ 1400/05/31در محل شرکت برگزار خواهد گردید.

هر متقاضی مبلغ 600,000,000 ریال را به حساب شماره 0209182357007 نزد بانک ملی بنام شرکت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شرکت در مناقصه واریز نماید.

شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

فرم های مناقصه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی