مزایده آهن آلات ، اقلام الکتریکی ، شیمیایی ، آزمایشگاهی ، اقلام مرتبط باقندسازی و اقلام اسقاط شرکت قند تربت حیدریه

شرکت قند تربت حیدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی ، انواع آهن آلات اسقاط حدود60تن واقلام الکتریکی و شیمیایی وآزمایشگاهی واقلام مرتبط باقندسازی واقلام اسقاط رابه فروش برساند. کلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز یکشنبه مورخ 27/04/1400 با مراجعه به امور بازرگانی شرکت یاپایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی www.torbatsugar.irفرمهای مربوطه را دریافت و پس از بازدید و بررسی ، پیشنهادات کتبی خود را در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/05/02به امور بازرگانی شرکت تحویل نمایند.

جلسه مزایده و بازگشائی پاکتها در ساعت 10 صبح روزیکشنبه مورخ 1400/05/03در محل کارخانه برگزار خواهد گردید

هرمتقاضی میبایست جهت شرکت درمزایده مورد نظرازقرارآهن آلات اسقاط مبلغ 360.000.000ریال اقلام الکتریکی مبلغ 225.000.000ریال اقلام آزمایشگاهی مبلغ 25.000.000ریال اقلام مرتبط با قندسازی مبلغ 587.500.000ریال اقلام اسقاط100.000.000ریال رابه صورت نقدی به حساب شماره 200170000000209182357007irبانک ملی بنام شرکت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شرکت در مزایده واریز نماید. شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

دانلود فرم های مزایده

 

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی