آگهی مناقصه بیمه نامه های مربوط به آتش سوزی ابنیه ، ماشین آلات و موجودی انبارها، مسئولیت مدنی کارفرما، عمر و حوادث گروهی ، شخص ثالث و بدنه خودروها ، تکمیل درمان گروهی

شرکت قند تربت حیدریه در نظر دارد تجدید بیمه نامه های مربوط به آتش سوزی ابنیه ، ماشین آلات و موجودی انبارها، مسئولیت مدنی کارفرما، عمر و حوادث گروهی ، شخص ثالث و بدنه خودروها ، تکمیل درمان گروهی خود را بصورت مشترک و برای مدت یکسال از 01/05/1400 تا 31/04/1401 به شرکت بیمه گر واجد شرایط از طریق مناقصه واگذار نماید.کلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز چهارشنبه مورخ 16/04/1400 به امور بازرگانی شرکت قند تربت حیدریه یاپایگاه اینترنتی شرکت به نشانی www.torbatsugar.irمراجعه وفرمهای A,B,C مربوط به مناقصه را دریافت و پس از بررسی پیشنهادات کتبی خود را در پاکات در بسته تا روزدوشنبه مورخ 21/04/1400 به دبیرخانه شرکت تسلیم نمایند

کلیه پاکتها در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/04/22در محل اصلی شرکت گشوده و برنده یا برندگان مناقصه معرفی خواهند شد. در صورت ضرورت و بنا به تشخیص کمیسیون معاملات شرکت، مناقصه بصورت حضوری برگزار خواهد شد .

شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختاراست

فرم های مناقصه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی