مزایده عمومی فروش آهن آلات اسقاط و تجهیزات

شرکت قند تربت حیدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی ، انواع آهن آلات اسقاط حدود60تن واقلام الکتریکی و شیمیایی وآزمایشگاهی واقلام مرتبط باقندسازی واقلام اسقاط رابه فروش برساند. کلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز چهارشنبه مورخ 09/04/1400 با مراجعه به امور بازرگانی شرکت یاپایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی www.torbatsugar.irفرمهای مربوطه را دریافت و پس از بازدید و بررسی ، پیشنهادات کتبی خود را در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 22/04/1400 به امور بازرگانی شرکت تحویل نمایند.

جلسه مزایده و بازگشائی پاکتها در ساعت 10 صبح روزچهار شنبه مورخ 23/04/1400 در محل کارخانه برگزار خواهد گردید

هرمتقاضی میبایست جهت شرکت درمزایده مورد نظر،آهن آلات اسقاط مبلغ 360.000.000ریال ،اقلام الکتریکی مبلغ 225.000.000ریال ،اقلام آزمایشگاهی مبلغ 25.000.000ریال ،اقلام مرتبط با قندسازی مبلغ 587.500.000ریال، اقلام اسقاط100.000.000ریال رابه تفکیک به حساب شماره 200170000000209182357007irبانک ملی بنام شرکت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شرکت در مزایده واریز نماید. شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

دانلود فرم های مزایده

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی