مهندس اسمعیل زرین زاده

مهندس اسمعیل زرین زاده

سمت: عضو هیئت مدیره

لیسانس علوم و صنایع غذایی-فوق لیسانس قند سازی

مدیر عامل شرکت قند چناران

عضو هیئت مدیره شرکت سنگاه

عضو هیئت مدیره شرکت تحقیقات زراعی چغندر

عضو هیئت مدیره مرکز بررسی ، تحقیق و آموزش صنایع قند

اخبار