مهندس احمد هراتی

مهندس احمد هراتی

سمت: عضو هیئت مدیره

عضو غیر موظف

کارشناسی رشته زراعت و اصلاح نباتات-کارشناسی ارشد علوم تکنولوژی بذر

مدیر واحد کشت و صنعت تربت حیدریه

مدیر عامل کشت و صنعت انابد

عضو هیئت مدیره شرکت کشاورزی رضوی

اخبار