دکتر احسان اله اژدری

دکتر احسان اله اژدری

سمت: مدیر عامل

دکترای مدیریت کسب و کار - فوق لیسانس مهندسی علوم صنایع غذایی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خمیر مایه رضوی

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آرد قدس رضوی

عضو هیئت مدیره  شرکت قند چناران

عضو هیئت مدیره شرکت سنگاه

عضو هیئت مدیره شرکت تحقیقات و صنایع قند

عضو هیئت مدیره مرکز بررسی ، تحقیق و آموزش صنایع قند

مدرس دانشگاه در دروس مرتبط با صنایع غذایی و صنعت قند

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی خراسان

کارشناس رسمی دادگستری

اخبار