مهندس علی شادمان

مهندس علی شادمان

سمت:عضوهیئت مدیره

عضو غیرموظف

مهندسی برق قدرت

معاونت کارخانه قند آبکوه

مشاور و ناظر فنی در امور توسعه و بازسازی و نصب کارخانه های قند

مشاور و ناظر در زمینه بازسازی توربین های بخار و شبکه برق کارخانه ها و سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی

اخبار