مناقصه خرید دستگاه بسته بندی شکر

آگهي مناقصه

شركت قند تربت حـيدريه(سهامي عام) در نظر دارد.

از طريق برگزاري مناقصه عمومي نسبت به خريد يك دستگاه بسته بندي گرانول وزني با متعلقات مربوطه جهت بسته بندي شكر در اوزان 1تا  4  كيلوگرم با سرعت حداقل 35 بسته در دقيقه و داراي قابليت تاريخ زني اقدام نمايد.متقاضيان محترم مي توانند از روزچهار شنبه مورخ 1400/02/22با مراجعه به امور بازرگاني و سايت اينترنتي شركت به  آدرس http://torbatsugar.ir قسمت مناقصه و مزايده، فرم هاي مربوطه را دريافت و پس از بررسي و تكميل دقيق فرم ها، پيشنهادات خود را از طريق پست يا مراجعه به دبيرخانه شركت تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 1400/02/30 ارسال نمايند. شركت كنندگان مي توانند جهت دريافت اطلاعات تكميلي مناقصه با شماره تلفن 9- 52312036-051 داخلي 221 تماس حاصل نمايند.

جلسۀ بازگشائي پاكت ها در ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 1400/03/01 در محل شركت انجام خواهد گرفت. هر متقاضي بايد  5 درصدمبلغ پيشنهادي خود را به شماره حساب شباي 200170000000209182357007 IRنزد بانك ملي بنام  شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه  واريز نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

فرم های مناقصه

آدرس: خراسان رضوي شهرستان تربت حيدريه - خيابان خرمشهر كد پستي: 9513855595

                                                                                                                                                  شركت قند تربت حيدريه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی