مناقصه عمومي خريد يكدستگاه كمپرسور

از طريق برگزاري مناقصه عمومي نسبت به خريد يكدستگاه كمپرسور با مشخصات زير اقدام نمايد.

کمپرسور صنعتی اسکرو به ظرفیت اسمی هوادهی 12 متر مکعب در دقیقه با فشار کاری 10 بار

متقاضيان محترم مي توانند از روز شنبه مورخ 18/02/1400با مراجعه به امور بازرگاني و سايت اينترنتي شركت به  آدرس http://torbatsugar.ir قسمت مناقصه و مزايده، فرم هاي مربوطه را دريافت و پس از بررسي و تكميل دقيق فرم ها، پيشنهادات خود را از طريق پست يا مراجعه به دبيرخانه شركت تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 22/02/1400 ارسال نمايند. شركت كنندگان مي توانند جهت دريافت اطلاعات تكميلي مناقصه با شماره تلفن 9- 52312036-051 داخلي 221 تماس حاصل نمايند.

جلسۀ بازگشائي پاكت ها در ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 25/02/1400 در محل شركت انجام خواهد گرفت. هر متقاضي بايد  5 درصدمبلغ پيشنهادي خود را به شماره حساب شباي 200170000000209182357007  IRنزد بانك ملي بنام  شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه  واريز نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

فرم های مناقصه

آدرس: خراسان رضوي – شهرستان تربت حيدريه - خيابان خرمشهر– كد پستي: 55595-95138

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی