مناقصه خرید کیسه شرکت قند تربت حیدریه

شرکت قند تربت حیدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی، مقدار 600,000 تخته کیسه شكر 50 كيلوگرمي لمينت شده از جنس پلي پروپيلن به وزن 5±140 گرم را خریداری نماید.

 کلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25با مراجعه به امور بازرگانی و یا سایت اینترنتی شرکت به نشانیwww.torbatsugar.ir ، فرمهای مربوطه را دریافت و پس از بررسی ، پیشنهادات کتبی خود را در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/01/31به دبیرخانه  شرکت تحویل نمایند.

جلسه مناقصه و بازگشائی پاکتها در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1400/02/01در محل شرکت برگزار خواهد گردید.

هر متقاضی مبلغ 50,000,000 ریال را به حساب شماره 0209182357007 نزد بانک ملی بنام شرکت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شرکت در مناقصه واریز نماید.

شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

فرم های مناقصه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی