مناقصه تامين نيروي انساني عمليات بسته بندي ، پارتي چيني و بارگيري شكر

آگهي مناقصه

شركت قند تربت حـيدريه(سهامي عام) در نظر دارد.

- تامين نيروي انساني عمليات بسته بندي ، پارتي چيني و بارگيري شكر 50كيلويي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد كليه متقاضيان محترم مي توانند از روز پنج شنبه مورخ 1400/01/19با مراجعه به امور بازرگاني و سايت اينترنتي شركت به  آدرس http://torbatsugar.ir قسمت مناقصه و مزايده، فرم هاي مربوطه را دريافت و پس از بررسي و تكميل دقيق فرم ها، پيشنهادات خود را از طريق پست يا مراجعه به دبيرخانه شركت تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1400/01/26 ارسال نمايند. شركت كنندگان مي توانند جهت دريافت اطلاعات تكميلي مناقصه با شماره تلفن 9- 52312036-051 داخلي 221 تماس حاصل نمايند.

جلسۀ بازگشائي پاكت ها در ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 1400/01/28 در محل شركت انجام خواهد گرفت. هر متقاضي بايد مبلغ 50.000.000 (پنجاه ميليون ريال ) را به شماره حساب شباي IR200170000000209182357007 نزد بانك ملي بنام  شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه  واريز نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

آدرس: خراسان رضوي – شهرستان تربت حيدريه - خيابان خرمشهر– كد پستي: 55595-

فرم های مناقصه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی