جلسه با آقای دکتر حصادی _ مجری طرح چغندر قند کشور و آقای مهندس ساربان - رئیس تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ورابط سازمان با وزارت جهاد کشاورزی و آقای مهندس عدالتیان رئیس زراعت سازمان

جلسه با آقای دکتر حصادی _ مجری طرح چغندر قند کشور و آقای مهندس ساربان - رئیس تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ورابط سازمان با وزارت جهاد کشاورزی و آقای مهندس عدالتیان رئیس زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و آقای مهندس احمدی - کارشناس زراعت چغندر قند سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در خصوص کشت فراسرزمینی چغندر و حمایت های تولید بذر داخلی و طرح های مشترک افزایش سطح زیر کشت و بهره وری تولید در محل شرکت قند تربت حیدریه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی