مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

شرکت قند تربت حـیدریه در نظر دارد انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل واحدهای اداری ، مالی و بازرگانی و کشاورزی جهت عزیمت به ماموریت های محوله در در داخل شهرستان تربت حیدریه و سایر شهرستانها را از طریق مناقصه محدود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیۀ متقاضیان محترم میتوانند از روز شنبه مورخ 02/12/1399 با مراجعه به امور بازرگانی شرکت فرمهای مربوط به مناقصه را دریافت و پس از بررسی، پیشنهادات کتبی خود را در پاکت دربسته تا پایان وقت اداری روزیک شنبه مورّخ 10/12/1399 به امور بازرگانی کارخانه تحویل نمایند.

جلسۀ مناقصه و بازگشائی پاکتها در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 11/12/1399 در محل کارخانه انجام خواهد گرفت.

شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی