مناقصه محدود ، عملیات عایق کاری

آگهی مناقصه

شرکت قند تربت حیدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه محدود ، عملیات عایق کاری خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

کلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز پنج شنبه مورخ 99/11/30 با مراجعه به امور بازرگانی شرکت فرمهای مربوطه را دریافت و پس از بازدید و بررسی ، پیشنهادات کتبی خود را در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 99/12/06 به امور بازرگانی شرکت تحویل نمایند.

جلسه مزایده و بازگشائی پاکتها در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/12/09 در محل کارخانه برگزار خواهد گردید.

هر متقاضی 5 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به حساب شماره 0209182357007 سیبا بانک ملی باجه کارخانه قند بنام شرکت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شرکت در مناقصه واریز نماید.

شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی