مناقصه عمومی خرید نهاده های کشاورزی

آگهي مناقصه

شركت قند تربت حيدريه در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي ، انواع نهاده هاي كشاورزي خود را خريداري نمايد.

كليه متقاضيان محترم ميتوانند از روز دوشنبه مورخ 1399/11/27 با مراجعه به امور بازرگاني شركت يا از طريق سايت اينترنتي www.torbatsugar.com متعلق به اين شركت فرمهاي مربوطه را دريافت و پيشنهادات كتبي خود را در پاكت دربسته تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1399/11/30 به دبيرخانه اداري شركت تحويل نمايند. همچنين جهت اطلاعات بيشتر به سايت شركت مراجعه فرمائيد.

((فرم ها مناقصه))

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی