مزايده عمومي، تعداد شش دستگاه تراكتور

شركت قند تربت حيدريه ( سهامي عام ) به شماره ثبت 103 و شناسه ملّي 10380019602

در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي، تعداد شش دستگاه تراكتور خود را به بفروش برساند.كليۀ متقاضيان محترم مي توانند از روز شنبه مورخ 99/09/22با مراجعه به دبيرخانه يا پايگاه اينترنتي شركت به آدرس http://torbatsugar.ir/ قسمت مناقصه و مزايده ، فرم هاي مربوطه  را دريافت و پس ازبازديدوبررسي تراكتورهاي فوق و تكميل دقيق فرم ها، پيشنهادات خود را از طريق پست به آدرس شركت ارسال نمايند. آخرين مهلت دريافت فرم هاي مزايده از طريق پست، تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 99/09/27مي باشد، ضمناً شماره تلفن 9- 52312036-051 داخلي 211 آماده پاسخگويي جهت دريافت اطلاعات تكميلي مزايده مي باشد.جلسۀ بازگشائي پاكت ها در ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 99/09/30محل شركت انجام خواهـد پذيرفت. هر متقاضي بايد 5 درصد مبلغ پيشنهادي خود را به حساب شمارۀ 0209182357007 نزد بانك ملي بنام شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت واريز نمايد. شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است. آدرس: خراسان رضوي – شهرستان تربت حيدريه - خيابان خرمشهر– كد پستي: 55595-95138

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی