آگهی مزایده محدود آهک تولیدی

شرکت قند تربت حیدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده محدود ، آهک تولیدی در سال 99 خود را به وزن تقریبی 2,500 تن بفروش برساند. کلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز شنبه مورخ 99/08/10با مراجعه به امور بازرگانی شرکت فرمهای مربوطه را دریافت و پس از بازدید و بررسی ، پیشنهادات کتبی خود را در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/08/17به امور بازرگانی شرکت تحویل نمایند

جلسه مزایده و بازگشایی پاکتها در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/08/20در محل کارخانه برگزار خواهد گردید.

هر متقاضی مبلغ 150،000،000 ریال را به حساب شماره 101020967004 نزد بانک ملی بنام شرکت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شرکت در مزایده واریز نماید

شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی