مزایده 3 قطعه زمین در شرکت قند تربت حیدریه

شركت قند تربت حـيدريه (سهامي عام) در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده نسبت به فروش يك قطعه زمين به ابعاد 10.000 متر مربع در استان خراسان رضوي – شهرستان تربت حيدريه - بخش شادمهرضلع شرقي پليس راه شادمهر به مبلغ هر متربع 22.000(بيست و دو هزازريال)نوع كاربري زراعي ،ويك قطعه زمين به مساحت حدود 3300متر مربع در شهرستان تربت حيدريه حد فاصل جاده دامسك وپل كمر بندي تربت حيدريه به سمت زاوه به مبلغ هر متر مربع240.000( دويست و چهل هزار ريال)نوع كاربري زراعي ، و يك قطعه زمين به مساحت حدود 13000متر مربع در شهرستان تربت حيدريه زيرجاده قديم زاوه و پل كمربندي به مبلغ هر متر مربع 210.000(دويست و ده هزار ريال) اقدام نمايد. كليۀ متقاضيان محترم مي توانند از روز يكشنبه مورخ1399/08/11بامراجعه به دبيرخانه يا پايگاه اينترنتي شركت به آدرس http://torbatsugar.ir/ قسمت مناقصه و مزايده ، فرم هاي مربوطه  را دريافت و پس از بررسي و تكميل دقيق فرم ها، پيشنهادات خود را از طريق پست به آدرس شركت ارسال نمايند. آخرين مهلت دريافت فرم هاي مزايده از طريق پست، تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1399/08/22مي باشد، ضمناً شماره تلفن 9- 52312036-051 داخلي 211 آماده پاسخگويي جهت دريافت اطلاعات تكميلي مزايده مي باشد.  و جلسۀ بازگشائي پاكت ها در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/08/24محل شركت انجام خواهـد پذيرفت. هر متقاضي بايد 5 درصد مبلغ پيشنهادي خود را به حساب شمارۀ 0209182357007 سيبا بانك ملي باجۀ كارخانۀ قند بنام شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت واريز نمايد. شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است. آدرس: خراسان رضوي – شهرستان تربت حيدريه - خيابان خرمشهر– كد پستي: 55595-95138

فرم های پیوست

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی