آگهي مزایده آهن آلات اسقاط

آگهي مناقصه

شركت قند تربت حـيدريه در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي، انواع آهن آلات اسقاط خود را به وزن تقريبي حدود 60 تن بفروش برساند.كليۀ متقاضيان محترم مي توانند از روزدو شنبه مورخ 1399/06/03 با مراجعه به امور بازرگاني شركت فرمهاي مربوط به مزايده را دريافت و پس از بازديد و بررسي، پيشنهادات كتبي خود را در پاكت در بسته تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1399/06/13 به امور بازرگاني كارخانه تحويل نمايند.

جلسۀ مزايده و بازگشائي پاكتها در ساعت 10 صبح روزشنبه مورخ 1399/06/15 در محل كارخانه انجام خواهد گرفت. هر متقاضي مبلغ 150.000.000 ريال را به حساب شمارۀ 0209182357007 سيبا بانك ملي باجۀ كارخانۀ قند بنام شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مزايده واريز نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی