نظرسنجی

میزان رضایت از کیفیت محصول و مطابقت آن با مشخصات فنی ارائه شده

کاملا راضی
راضی
نظری ندارم
ناراضی
کاملا ناراضی

میزان رضایت از کیفیت بسته بندی محصول

کاملا راضی
راضی
نظری ندارم
ناراضی
کاملا ناراضی

کیفیت محصول نسبت به سایر کارخانجات قند

کاملا راضی
راضی
نظری ندارم
ناراضی
کاملا ناراضی

صحت آماری محموله خریداری از نظر وزن و تعداد

کاملا راضی
راضی
نظری ندارم
ناراضی
کاملا ناراضی

در مقایسه با رقبا ما را چگونه میبینید

کاملا راضی
راضی
نظری ندارم
ناراضی
کاملا ناراضی

میزان رضایت از تحویل به موقع محصول و زمان بارگیری

کاملا راضی
راضی
نظری ندارم
ناراضی
کاملا ناراضی

میزان رضایت از پاسخگویی به مسائل،مشکلات و شکایات

کاملا راضی
راضی
نظری ندارم
ناراضی
کاملا ناراضی

میزان تمایل به خرید مجدد محصولات شرکت

کاملا راضی
راضی
نظری ندارم
ناراضی
کاملا ناراضی

میزان رضایت از سرعت در مراحل اداری دریافت محصول

کاملا راضی
راضی
نظری ندارم
ناراضی
کاملا ناراضی

میزان رضایت از برخورد کادر فروش

کاملا راضی
راضی
نظری ندارم
ناراضی
کاملا ناراضی

ثبت