مناقصه عمومي خريد يك عدد سبد سانتريفوژ

شركت قند تربت حـيدريه(سهامي عام) در نظر دارد.

از طريق برگزاري مناقصه عمومي نسبت به خريد يكعدد سبد سانتريفوژ Batch پخت2 ، S+L با هوزينگ بالا و بدنه سه پايه زير و داراي پاور و جك( به شرط تست سبد و بالانس بودن محور)اقدام نمايد.متقاضيان محترم مي توانند از روز شنبه مورخ 1400/02/25با مراجعه به امور بازرگاني و سايت اينترنتي شركت به  آدرس http://torbatsugar.ir قسمت مناقصه و مزايده، فرم هاي مربوطه را دريافت و پس از بررسي و تكميل دقيق فرم ها، پيشنهادات خود را از طريق پست يا مراجعه به دبيرخانه شركت تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 1400/02/30 ارسال نمايند. شركت كنندگان مي توانند جهت دريافت اطلاعات تكميلي مناقصه با شماره تلفن 9- 52312036-051 داخلي 221 تماس حاصل نمايند.

جلسۀ بازگشائي پاكت ها در ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 1400/03/01 در محل شركت انجام خواهدگرفت. هر متقاضي بايد5 درصدمبلغ پيشنهادي خود را به شماره حساب شباي 200170000000209182357007 IRنزد بانك ملي بنام  شركت قند تربت حيدريه جهت ضمانت شركت در مناقصه  واريز نمايد.

شركت در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

آدرس: خراسان رضوي – شهرستان تربت حيدريه خيابان خرمشهر كد پستي: 55595-95138

 فرم های مناقصه

شركت قند تربت حيدريه

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی