مناقصه محدود بسته بندی شکر

شرکت قند تربت حیدریه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه محدود ، انجام خدمات بسته بندی شکر در اوزان (900،1000،2500،4000)    گرمی با دستگاه بسته بندی متعلق به کارخانه را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 کلیه متقاضیان محترم میتوانند از روز پنج شنبه مورخ 99/09/20با مراجعه به امور بازرگانی شرکت فرمهای مربوطه را دریافت و پس از بازدید و بررسی ، پیشنهادات کتبی خود را در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/09/27به امور بازرگانی شرکت تحویل نمایند.

جلسه مزایده و بازگشائی پاکتها در ساعت 11صبح روز یکشنبه مورخ 99/09/30محل کارخانه برگزار خواهد گردید.

هر متقاضی مبلغ 50,000,000 ریال را به حساب شماره 0209182357007 نزد بانک ملی بنام شرکت قند تربت حیدریه جهت ضمانت شرکت در مناقصه واریز نماید.

شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

اخبار

نام
ایمیل
توضیحات
Captcha
کد امنیتی